Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2015


«Δικαιολογητικά για εγγραφή σωματείου μέλους στην  Αθλητική Ένωση Σωματείων Γυμναστικής Δυτικής Ελλάδος »
Αγαπητοί Κύριοι,
Με αφορμή ερωτήματα νέων αθλητικών σωματείων που καλλιεργούν αθλήματα της γυμναστικής για τον τρόπο εγγραφής στη δύναμη της ένωσης μας σας παραθέτουμε παρακάτω τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά:
  • Αίτηση προς το Δ.Σ. της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε με την οποία ζητείται η εγγραφή στο μητρώο της ένωσης, στην οποία να περιέχεται δήλωση για ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της ένωσης
  • Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου που αναγνώρισε το αθλ. Σωματείο
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του που εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο και βεβαιώνεται σ΄αυτό η καταχώρηση και η εγγραφή του στα βιβλία Σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.
  • Πίνακα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο να αναγράφεται η ιδιότητα η διεύθυνση και το επάγγελμα των μελών
  • Ονομαστική κατάσταση που περιλαμβάνει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον αθλούμενους στα αθλήματα γυμναστικής
  • Ορισμό αντιπροσώπων στην αθλητική ένωση

Η ως άνω αίτηση συζητείται και κρίνεται από το Δ.Σ. Το Δ.Σ εφόσον κρίνει ότι το αιτούν σωματείο πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, κάνει δεκτή την αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών, από την κατάθεση της και το εγγράφει μέλος της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.
Το αθλητικό σωματείο που εγγράφεται στην Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε δύναται να συμμετέχει σε όλες τις αγωνιστικές και άλλες δραστηριότητες της.
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. ΓραμματέαςΠαυλάκης Ιωάννης                                                                          Ζήσης Παύλος